TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

เป็นบริการที่ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้า โดย ธนาคารซึ่งเป็นธนาคารของผู้ซื้อได้ออก (รวมถึงการแก้ไข)DLC ตามคำสั่งของผู้ซื้อ ให้แก่ผู้ขายเพื่อรับรองว่า ธนาคารจะชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายแทนผู้ซื้อ หากผู้ขายปฏิบัติถูกต้องตาม DLC หลังจากเปิด DLC ไปแล้ว เมื่อธนาคาร ได้รับเอกสารสินค้าเข้าภายใต้ DLC จากธนาคารของผู้ขายแล้ว ธนาคารจะทำการตรวจสอบเอกสาร และชำระเงินค่าสินค้าทันที หรือรับรองตั๋วและจ่ายเงินตามกำหนดระยะเวลาให้ธนาคารนั้น พร้อมกับแจ้งต่อลูกค้าให้มาชำระเงิน

cover-image

 

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม (Standard Pricing)

 • ค่าธรรมเนียม ในการเปิด DLC    2.5% ต่อปี เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน อัตราขั้นต่ำ 1,000.00 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแก้ไข DLC  เพิ่มยอดเงิน หรือ ขยายระยะเวลา เหมือนกับ เปิด DLC ขั้นต่ำ 1,000.00 บาท
 • ค่ารับรองการชำระเงินสำหรับตั๋วเงินที่มีระยะเวลา   2.5% ต่อปี อัตราขั้นต่ำ 1,000.00 บาท
  และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 1. จัดตั้งวงเงิน DLC ลูกค้าต้องติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อของ ธนาคารก่อนเพื่อทำเรื่องขออนุมัติวงเงิน DLC เมื่อได้รับวงเงินแล้วก็สามารถเริ่มใช้บริการได้
 2. การขอเปิด DLCในแต่ละครั้ง ผู้ซื้อต้องยื่นเอกสารดังนี้

  เปิด LC
 • Application for opening of DLC
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย เช่น Pro forma Invoice, Sale Contract 

  แก้ไข LC
 • Application for amendment of L/C
 • สำเนาหลักฐานการติดต่อของผู้ซื้อและผู้ขาย (แล้วแต่กรณี)

Contact

ส่วนปฏิบัติการธุรกิจนำเข้า 02-650-6999 Ext. 7103,1120

Application

DLC Application

icon-noti 2