TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

เป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการด้านการเปิด L/C หรือ ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Bill for Collection) โดย ธนาคารจะออกหนังสือค้ำประกันประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Shipping Guarantee ค้ำประกันผู้นำเข้าต่อบริษัทเรือ เพื่อขอออกสินค้าก่อนแทน Bill of Lading ที่ยังมาไม่ถึง

นอกจากนี้ในการขนส่งทางอากาศ ธนาคารยังให้บริการสลักหลัง D/O(Delivery Order) หรือ Bill of Lading แก่ลูกค้า ไปออกของก่อนได้รับ ชุดเต็มของเอกสารที่ส่งมาเรียกเก็บทั้ง Under L/C หรือ Bill for Collection

cover-image

 

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม (Standard Pricing)

  • ค่าธรรมเนียม ในการ ทำ ชิปปิ้งการันตี ฉบับละ 500 บาท (กรณีที่ลูกค้าไม่นำชิปปิ้งการันตีมาคืนภายใน 1 เดือนให้คิดค่าธรรมเนียมด้วย)
  • ค่าธรรมเนียม ในการออกจดหมายรับ delivery order ฉบับละ 200.00 บาท

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. ลูกค้าต้องมีวงเงิน L/C และ T/R ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารหรือชำระค่าสินค้าทันทีในวันที่ทำ S/G หรือ D/O
  2. การทำ S/G หรือ D/O ในแต่ละครั้ง ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารดังนี้
  • สัญญาทรัสต์รีซีท (กรณีลูกค้าชำระเงินในวันที่ทำชิปปิ้งการันตีหรือใบสั่งปล่อยสินค้าไม่ต้องยื่นสัญญาทรัสต์รีซีท)
  • Application for Shipping Guarantee 
  • สำเนา Invoice , B/L / AWB

Contact

ส่วนปฏิบัติการธุรกิจนำเข้า 02-650-6999 Ext. 7103,1120

Application

S/G & D/O

icon-noti 2