TOP

 

 

cover-image
ตะกาฟุลประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความเสี่ยงภัยบ้าน

cover-image
ตะกาฟุลประกันอัคคีภัยสำหรับมัสยิด

ไอแบงก์จ่ายเงินสมทบให้กับมัสยิด 40% จากยอดเงินสมทบที่ต้องชำระ และจะได้รับการชดเชย ค่าสินไหมตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินทุนประกันภัยที่ทำไว้