TOP
background-cover
cover-image

 

 

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

  • ที่อยู่อาศัย/ร้านค้าย่อย ผู้ประกอบการธุรกิจ และSMEs
  • ทรัพย์สินที่สามารถเอาหลักประกันได้ เช่น ตัวอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน สต๊อกสินค้า เครื่องจักรต่างๆ

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองครบทุกภัยมาตรฐาน เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า โดยครอบคลุมทั้งสิ่งปลูกสร้าง และทรัพยภายในบ้าน
  • คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
  • คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน
  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลของสมาชิกในบ้านและคุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอกและลูกจ้าง
  • คุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการลัดวงจร กระจก และต้นไม้ภายในบ้าน
  • คุ้มครองภัยจากจราจล การประท้วง และการต่อเติมซ่อมแซมบ้าน และค่าเช่าที่พักชั่วคราว

icon-noti 2