TOP
background-cover
cover-image

 

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

2 ปี - 30 ปี

หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

50,000 บาท

อายุผู้สมัครสมาชิก

15-65 ปี

รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

ไม่มี

เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

ไม่มี

icon-noti 2