TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

-

cover-image

 

 

ประเภท / หลักการ

ออมทรัพย์ หลักการวะดีอะฮ์ ยัด ฎอมานะฮ์

ระยะเวลาการฝาก(เดือน)

-

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ และสูงสุด

ฝากขั้นต่ำ 0 บาท สูงสุด ไม่จำกัด

สัดส่วนการแบ่งผลตอบแทน(สำหรับเงินฝากที่ใช้หลักการมุฎอเราะบะฮ์) / อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ(สำหรับเงินฝากที่ใช้หลักการวะกาละฮ์)

ไม่มีสัญญาจ่ายผลตอบแทน แต่ในกรณีที่ธนาคาร ได้รับกำไรจากการนำเงินฝากของลูกค้าไปลงทุน ธนาคารอาจจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝาก

อัตราผลตอบแทนตามประกาศธนาคาร (ประกาศทุกวันที่ 16 ของเดือน)

ไม่มีสัญญาจ่ายผลตอบแทน แต่ในกรณีที่ธนาคาร ได้รับกำไรจากการนำเงินฝากของลูกค้าไปลงทุน ธนาคารอาจจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝาก

ระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทน

  • ปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้น เดือนธันวาคม ของทุกปี
  • หากผู้ฝากปิดบัญชีก่อนรอบการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารไม่จ่ายผลตอบแทนให้

คุณสมบัติของผู้ฝาก

บุคคลธรรมดาซึ่งผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือ มีเอกสารการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดง

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์

  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินในการรับฝากครั้งต่อไป
  • เป็นเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อมีการทวงถาม/ตามคำสั่ง
  • สั่งจ่ายหรือถอนโดยการใช้สมุดคู่ฝากหรือ ATM 

ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี

การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนด

-

การหักภาษี

  • หักภาษีสำหรับผลตอบแทนเงินฝาก
  • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 15 (กรณีที่ผลตอบแทนเงินรับฝากรวมทั้งปีไม่ถึง 20,000.- บาท ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผลตอบแทนเงินรับฝาก 15%)