TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

cover-image

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์
 • เพื่อใช้ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการที่ไม่ขัดหลักการศาสนาอิสลาม(ชะรีอะฮ์) เช่น ซื้อโรงงานพร้อมเครื่องจักร

หลักการ

มุรอบะฮะฮ์ (Murabahah)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร มีประสบการณ์ในธุรกิจไม่น้อยกว่า 3-5ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ)
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อ

พิจารณาตามประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความจำเป็นของลูกค้า

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

เอกสาร

 • เอกสารแสดงตัวตนตามที่ธนาคารกำหนด
 • เอกสารแสดงรายได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 • เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่ออื่นที่จำเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ไอแบงก์

โปรโมชั่น

+ ดูทั้งหมด

ของขวัญปีใหม่2565 สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อบ้าน ลดอัตรากำไรในปีแรกลง 0.25% สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจSMEs(โครงการ SMEs Back To ibank) ลดอัตรากำไรในปี

cover-image
icon-noti 2