TOP
รายการ/ชื่อเรื่อง
รับบริการข่าวสาร IQ News Clip ประจำปี 2564
จ้างบริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กร (ภายในประเทศ) รายปี 2564
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 37 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานรักษาความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายธุรกิจ SMEs3 ปฏิบัติงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 16 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 12 อัตรา รวม 41 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานรักษาความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายธุรกิจSMEs3 ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประจำศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 31 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ฝึกอบรมรามคำแหง 87 จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 10 อัตรา ประจำปี 2564
รับบริการข่าวสาร IQ News Clip ประจำปี 2564
จ้างบริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กร (ภายในประเทศ) รายปี 2564
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 37 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานรักษาความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายธุรกิจ SMEs3 ปฏิบัติงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 16 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 12 อัตรา รวม 41 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานรักษาความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายธุรกิจSMEs3 ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประจำศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 31 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ฝึกอบรมรามคำแหง 87 จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2564
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 10 อัตรา ประจำปี 2564
icon-noti 2