TOP
รายการ/ชื่อเรื่อง
จ้างเช่าใช้ Platform as a Service เพื่อรองรับโครงการ Mobile Banking
จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สาขากาญจนบุรี
จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สาขาราชบุรี
จ้างตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 7 เครื่อง
จัดจ้างบริษัทจัดหาผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการภาษาไทย เพิ่ม 3 อัตรา ระยะเวลา 19 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
จ้างรื้อถอนพื้นที่ ชั้น 11 ห้อง 1110-1111 อาคารนวม
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นที่ ชั้น 20 อาคารนวม
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นที่ ชั้น 18 อาคารนวม
จัดจ้างงานรื้อถอนพื้นที่ ชั้น 22 เลขที่ 2201
จ้างเช่าใช้ Platform as a Service เพื่อรองรับโครงการ Mobile Banking
จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สาขากาญจนบุรี
จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สาขาราชบุรี
จ้างตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 7 เครื่อง
จัดจ้างบริษัทจัดหาผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการภาษาไทย เพิ่ม 3 อัตรา ระยะเวลา 19 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
จ้างรื้อถอนพื้นที่ ชั้น 11 ห้อง 1110-1111 อาคารนวม
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นที่ ชั้น 20 อาคารนวม
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นที่ ชั้น 18 อาคารนวม
จัดจ้างงานรื้อถอนพื้นที่ ชั้น 22 เลขที่ 2201