TOP
รายการ/ชื่อเรื่อง
จ้างบริการ รับ - ส่งเอกสาร และเช็คเคลียริ่ง (Messenger) ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารนวม ประจำปี 2567 – 2568
จัดจ้างงานบำรุงรักษาเว็บไซต์ธนาคาร
จัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สำหรับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
จัดจ้างเพื่อเช่าใช้บริการ Mobile Banking Application พร้อมการบำรุงรักษา
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเขตนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างงานปฏิทินและชุดของขวัญธนาคาร ปี 2566
จ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 สำหรับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างงานจัดทำโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมุลโทรศัพท์ (Qcall) กับระบบ Core Bank และระบบ CRM ใหม่
จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร จำนวน 14,400 ถัง ประจำปี 2565 -2566
จ้างผู้ให้บริการพนักงาน Outsource ฝ่ายธุรการ จำนวน ๖ อัตรา ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖