TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อระบบเพื่อรองรับธุรกรรมธนาคาร (API Infrastructure) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างให้บริการระบบ E - mail (เช่าใช้ระบบ Google Workspace) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน เพื่อย้ายที่ทำการสาขายูดีทาวน์ อุดรธานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)สำหรับระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม TFRS๙ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างผู้ให้บริการแบบพิมพ์ บริหารคลัง และจัดส่งแบบพิมพ์ของธนาคาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ธนาคาร (Brand Marketing) ประจำปี 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างใช้สิทธิ์ในการใช้งานและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization Software)และระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล (Veeam Backup Replication) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานสาขาปทุมธานี สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 23 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 34 อัตราประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2