TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบและจัดทำบูธธนาคารในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 11,500 รีม ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างผู้ให้บริการดูแลและเก็บเอกสารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อระบบ Data Set ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)ระบบหลักธนาคาร Core Banking System สอบราคา
จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง Passbook Printer ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ(Data Leak Prevention) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างติดตั้งและบริการบำรุงรักษา Software Anti Virus ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2