TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดจ้างวางแผนและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital Communication) โดยวิธีสอบราคา สอบราคา
ประกาศจัดจ้างผลิตบูธ (Backdrop) ให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ สอบราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการเช่าบริการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ให้แก่สำนักงานสาขาทั่วประเทศ และฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พศต.) จำนวน 5 ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 6,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) -
สอบราคาจัดซื้อระบบ AML/KYC สอบราคา
เรื่องประกวดราคาการจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า ประกอบด้วยจดหมายติดตามทวงถาม,ใบเสร็จรับเงินด้านสินเชื่อ และพิมพ์พับปิดผนึกอัตโนมัติพร้อมจัดส่งไปรษณีย์จดหมายแจ้งสถานะข้อมูลเครดิตลูกค้าสินเชื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สาขาบางพลัด สำหรับโครงการย้ายที่ทำการสาขาบางพลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกาศสอบราคา จัดซื้อแพ็คเก็จเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
ประกาศประกวดราคาจ้างลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)x
icon-noti 2