TOP
background-image

16 ธันวาคม 2559

ประกาศ ตามที่ ธนาคารได้ประกาศกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 นั้น
ธนาคารขอแจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ออกไปก่อน

ทั้งนี้ หากธนาคารได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว จะประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป


จึงขอประกาศให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารทราบโดยทั่วกัน

Like

0

Tags

icon-noti 2