TOP
cover-image
1 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมแถลงรายงานผลการดำเนินงานของมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผล

cover-image
22 มกราคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 รอบใหม่ มีทั้งพักชำระเงินต้นและกำไร ลดค่างวด

cover-image
17 ธันวาคม 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2563 ทั้งพักชำระหนี้ ให้วงเงินเพิ่ม ฟรีค่าธรรมเนียม และยกเว้นการประเมินราคาหลักประกัน และบุคลค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายหลังน้ำลด

cover-image
28 สิงหาคม 2563

สภาพการผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลก ในยุคโควิด-19 มีหลายธุรกิจต้องปิดตัว หรือต้องปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ลดเงินเดือนไปถึงการเลิกจ้างพนักงาน ทำให้ต้องปรับวิถีชีวิตเรื่องเงินเสียใหม่ การออมเงินในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องจำเป็น เพราะไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตและมีฐานการเงินปกติเหมือนเดิมได้ ว่าแต่แนวคิดนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

cover-image
12 พฤษภาคม 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขานรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs และลดปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้สามารถดำเนินกิจการต่อโดยไม่กระทบต่อการจ้างงาน ด้วยการชะลอการชำระเงินต้นและกำไรอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

icon-noti 2