TOP
background-image

23 ธันวาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ตอบสนองนโยบายรัฐ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ "สร้างงาน สร้างอาชีพ”3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของชุมชนสำคัญของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายสะรี หัวเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พศต.) พร้อมด้วยผู้จัดการ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ และมีผู้นำกลุ่มวิสาหกิจ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมผู้นำศาสนา ตลอดจนผู้นำชุมชนร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มความเข้มแข็ง ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย
1.กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปมะพร้าวบ้านทอน อ.เมือง จ.นราธิวาส เกิดจากการรวมตัวกันของแม่บ้าน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมะพร้าวมาแปรรูป สร้างรายได้ให้กับสมาชิกจำนวน 25 ครอบครัว ธนาคารได้สนับสนุน อุปกรณ์เครื่องบดอัดกะลามะพร้าวอัดแท่ง สำหรับผลิตถ่านอัดแทงไร้ควัน สามารถส่งขายให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งในประเทศและนอกจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังมอบป้ายชื่อกลุ่มวิสาหกิจ 1 ป้าย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น

2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดาโต๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งพื้นที่โดยรอบเป็นทะเล เป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง นอกจากประกอบอาชีพประมงแล้ว ยังมีอาชีพทำข้าวเกรียบปลา ธนาคารจึงได้สนับสนุน เครื่องซีลสายพานแนวตั้งพร้อมระบบไนโตรเจน เพื่อพัฒนาแพคเกจผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามโภชนาการ ถูกหลักอนามัย ทำให้ข้าวเกรียบปลาบ้านดาโต๊ะเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน สร้างรายได้ให้กับสมาชิก จำนวน 20 ครอบครัว พร้อมจัดทำป้ายบอกทาง 1 ป้าย เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
3.กลุ่มสตรีบ้านลิดล อ.เมือง จ.ยะลา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิ ปลูกยาง เลี้ยงปลา ปลูกเห็ดฟาง เป็นต้น ธนาคารได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิตไข่เค็ม และสะตอดอง สร้างรายได้ให้กับสมาชิก 50 ครอบครัว พร้อมจัดทำป้ายชื่อกลุ่มสตรี 1 ป้าย เพื่อสร้างการรับรู้และช่วยดึงดูดให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

cover-image
cover-image
cover-image
icon-noti 2