TOP
background-image
ข่าวสารและกิจกรรม

5 ตุลาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) แจงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ทั้งกลุ่มลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภค และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564 ซึ่งธนาคารได้ประกาศให้ลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

โดยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปีนี้ ครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคลที่มีสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และลูกค้าธุรกิจที่มีสินเชื่อประเภทมีกำหนดระยะเวลา (Term Financing) ที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย หรือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น ธุรกิจหรือคู่ค้าได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและส่งผลต่อธุรกิจหรือการดำรงชีพของลูกค้า โดยธนาคารจะพิจารณา พักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 6 เดือน ให้ชำระเฉพาะกำไรตามอัตราที่กำหนดในสัญญาปัจจุบัน สามารถขยายระยะเวลาสัญญาออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ และยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด (Late Charge) ที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนจนถึงวันที่ปรับปรุงบัญชี

 

ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาที่ท่านใช้บริการ หรือ ติดต่อพนักงานการตลาดสินเชื่อ (RM) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302

 

วิธีตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2564 ตามประกาศราชการ

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ 

http://portal.disaster.go.th/portal/public/index.do;jsessionid=142F64F78C1C3CBA1605E96098FA77C9#dataTable 

  1. เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหา
  2. เลือกประเภทภัย เลือก อุทกภัย
  3. เลือกสถานะ เลือก ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
  4. กดค้นหา

cover-image
icon-noti 2