TOP
background-image

17 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและแผนธุรกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” ณ ห้องประชุมใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

ประธานกรรมการธนาคาร ได้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคาร ตามกรอบที่ธนาคารได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายกำกับและดูแลรัฐวิสาหกิจ (Super Board) ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้นพันธกิจในการดำเนินธุรกิจตามบริบทในการเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยเร่งขยายฐานลูกค้ามุสลิมเป็นจำนวน 1 ล้านรายในปี 2560 พร้อมเดินหน้าสนองนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการฮาลาลให้เติบโตในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ NPFS ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและรองรับกับการขยายตัวในอนาคต เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนต่อไป

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2