TOP
background-image

26 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษาธนาคาร (ด้านศาสนา) จัดแถลงข่าว “แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู และแผนธุรกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” แก่ สื่อมวลชนมุสลิม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการธนาคาร ได้เปิดเผยถึงนโยบายและทิศทาง การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่บริบทในการเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยเร่งขยายฐานลูกค้ามุสลิม พร้อมเดินหน้าสนองนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการฮาลาลให้เติบโตทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาหนี้ NPFs อย่างจริงจัง เพื่อให้ธนาคารกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

พร้อมกันนี้ ประธานคณะที่ปรึกษาธนาคาร (ด้านศาสนา) ได้กล่าวให้ความเชื่อมั่นว่า ขณะนี้ การดำเนินงานของธนาคารอิสลามฯ ได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตามพันธกิจของธนาคารที่ควรจะป็นอย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องการให้บริการทางการเงินแก่พี่น้องมุสลิมที่ถูกต้องตามหลักศาสนา (ชะรีอะฮ์) โดยผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะที่ปรึกษา (ด้านศาสนา) ทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนการสนับสนุนธุรกิจฮาลาลไทยให้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้ร่วมทำงานกับคณะที่ปรึกษา (ด้านศาสนา) อย่างใกล้ชิด มาโดยตลอด เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาธนาคารให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องสื่อมวลชนมุสลิม โดยได้กล่าวชื่นชมและเป็นกำลังใจในการทำงาน และความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร โดยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของธนาคารอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารในหลายประเด็น ซึ่งธนาคารจะได้นำไปพิจารณาต่อไป

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2