TOP
background-image

26 พฤษภาคม 2558

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วยนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับความร่วมมือร่วมของการเป็นภาคีเครือข่ายพันธมิตร เพื่อมุ่งสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านมุสลิมให้สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม หรือหลักชะรีอะฮ์ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของธนาคาร โดยปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านมุสลิมกว่า 9,000 กองทุน จากทั้งสิ้น 79,255 กองทุน ทั่วประเทศ ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

โดยไอแบงก์จะมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดระบบการเงินและการบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพภายใต้หลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตนเองเป็นสถาบันการเงินชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสมาชิก ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ และสร้างงานภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเอง และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับสมาชิกของกองทุน ในขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย โดยทั้งสองหน่วยงาน จะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในเรื่องดังกล่าว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินการกองทุนหมู่บ้านมุสลิม ภายใต้ พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ต่อไป

cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2