TOP
background-image

15 มีนาคม 2562

เอกสารเพื่อขอแจ้งบริจาค

  • บัตรประชาชน
  • กรณีมอบอำนาจให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ผู้แจ้งบริจาคจะได้รับ

  • เหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ
  • สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินบริจาค*
  • รับใบประกาศเกียรติคุณจากท่านนายกรัฐมนตรี (สำหรับผู้ที่แจ้งบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562)

*สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่า ของเงินบริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วไม่

เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักจากค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคต่อไป
ผู้สูงอายุที่สนใจแจ้งบริจาค สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไอแบงก์ ทุกสาขา โทร. 1302
หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3638, 3643 หรือ www.fpo.go.th

แบบคำขอบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ
คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Like

0

Tags

icon-noti 2