TOP
background-image

10 เมษายน 2562

ผู้สูงอายุที่สนใจแจ้งบริจาค สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไอแบงก์ ทุกสาขา โทร. 1302
หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3638, 3643 หรือ www.fpo.go.th

แบบคำขอบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ
ถามตอบ
คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Like

0

Tags

icon-noti 2