TOP
background-image

29 เมษายน 2563

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า คนไทยนั้นมีความน่ารัก มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มาก รักการเป็นผู้ให้ ชอบทำบุญและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เราจึงได้เห็นการแบ่งปันการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเข้าแถวพร้อมเพิ่มระยะห่างในการเข้าสังคม (Social distance) เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

 

กอปรกับช่วงเวลานี้ตรงกับช่วงของเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิม จากประกาศท่านจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 4/2563 ได้ระบุไว้ว่า ในช่วงต้นเดือนรอมฎอน ขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยมุสลิมรีบดำเนินการมอบซะกาตฟิตเราะห์ และฟิตยะห์ เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน วันนี้เรามาทำความรู้จักกับซะกาตฟิตเราะห์ ซึ่งเป็นกุศลกิจว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างไร

 

ซะกาตฟิตเราะห์ ถือเป็นการบริจาคภาคบังคับสำหรับมุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไท เป็นชายหรือหญิง เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ที่จะต้องจ่ายในเดือนรอมฎอนก่อนการละหมาดอีฎิ้ลฟิตรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการชำระสิ่งที่บกพร่องจาการถือศีลอด โดยนำไปแจกจ่ายให้กับบุคคลที่ลำบากยากจนรวมถึงบุคคลอีก 7 จำพวก ทัศนะส่วนใหญ่จะกำหนดให้จ่าย ซะกาตฟิตเราะห์ เป็นอาหารหลักที่ใช้บริโภคประจำวันในประเทศนั้นๆ เช่น ข้าวสาร ข้าวบาเล่ย์ เป็นต้น เป็นจำนวน 1 ทะนาน หรือเท่ากับ 2.7 กิโลกรัม

 

อิสลามิกชนที่มีสิทธิ์รับซะกาตได้แก่บุคคล 8 จำพวก ดังนี้
1. คนยากไร้ คือ ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สิน และมีรายได้ไม่พอกับความต้องการที่จำเป็นในการยังชีพ

2. คนขัดสน คือ คนที่มีค่าเลี้ยงชีพในแต่ละวันครึ่งหนึ่ง หรือมากกว่า แต่ไม่เพียงพอ คนประเภทนี้จะฐานะดีกว่าคนยากไร้ และสามารถรับซะกาตได้ตลอดปีเช่นกัน

3.เจ้าหน้าที่ซะกาต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ทำหน้าที่ เก็บรวบรวมซะกาต และแจกจ่ายซะกาตแก่ผู้มีสิทธิรับซะกาต บุคคลประเภทนี้รับซะกาตได้ เพียงอัตราค่าจ้างของเขาเท่านั้น

4.ผู้ถูกดลใจให้เข้ารับอิสลาม – บุคคลประเภทนี้มี 2 จำพวก
จำพวกแรก : ผู้ที่ยังไม่ใช่มุสลิม คนจำพวกนี้สามารถมอบซะกาตแก่เขาได้ในกรณีที่เพื่อให้เขาเข้ารับอิสลาม หรือให้เพื่อยับยั้งป้องกันภัยในสังคมมุสลิมอันเกิดจากน้ำมือของเขา
จำพวกที่สอง : ผู้ที่เข้าอิสลามแล้ว คนจำพวกนี้สามารถมอบซะกาตแก่เขาเพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวเขาให้ยืนหยัดในอิสลามได้อย่างมั่นคง

5. ผู้ไร้อิสรภาพ ได้แก่ ทาสที่นายอนุมัติให้ไถ่ตัวเองได้ ทาสประเภทนี้ สามารถมอบซะกาตให้เขาได้ เพื่อให้เขาเป็นอิสรภาพ ซึ่งเขาสามารถรับซะกาตได้เพียงจำนวนทรัพย์ที่ขาดในการไถ่ตัวเองเท่านั้น และได้มีนักวิชาการบางกลุ่มให้ทัศนะว่า สามารถใช้ทรัพย์ซะกาตซื้อตัวทาสผู้นั้นเพื่อการปลดปล่อยได้เช่นกัน และบางทัศนะทาสที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของผู้เป็นนายอยู่แล้ว ก็ไม่สามารถรับซะกาตฟิตเราะห์ได้

6. คนมีหนี้สิน มี 3 ลักษณะด้วยกัน คือ

  • ผู้เป็นหนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  • เป็นหนี้เพื่อระงับความบาดหมางข้อพิพาทของเพื่อนบ้าน
  • เป็นหนี้เนื่องจากเป็นผู้ประกันบุคคล

7. ในวิถีทางของอัลลอฮฺ หมายถึง การรบในหนทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ดังนั้นแต่นักปราชญ์รุ่นหลังได้ขยายความว่าสามารถจ่ายซะกาตแก่ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป้าประสงค์ในแนวทางของอิสลาม ซึ่งพวกเขาไม่ได้รับค่าเลี้ยงดูจากคลังของอิสลาม (บัยตุลมาล)

8. คนเดินทาง ได้แก่ ผู้ที่เดินทางออกจากถิ่นเดิมของเขา และขาดปัจจัยในการเดินทาง จนไม่สามารถกลับภูมิลำเนาเดิมได้

ไอแบงก์ ขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมร่วมบริจาคซะกาตฟิตเราะห์ของคุณในช่วงต้นเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้ จะสร้างความสุข บรรเทาทุกข์ เพิ่มรอยยิ้มให้กับพี่น้องของเราในสถานการณ์โควิด-19 อันเนื่องจากกุศลกิจของเรา เพราะท่านศาสดามูฮัมมัด ได้กำหนดซะกาตฟิตเราะห์ ก็เพื่อชำระความไม่ดีงามให้หมดไปจากผู้ถือศีลอด และเพื่อเป็นทานแก่ผู้ยากไร้อีกด้วย บันทึกโดย อบูดาวุด

คัดลอกจาก เอกสารทางวิชาการการถือศีลอด อ.ประสาน ศรีเจริญ โครงการตั๊บลีฆ ชมรมวิทยุภาคมุสลิม ตีพิมพ์ปี พ.ศ.2526
https://www.annalinar.com/2018/07/10/ซะกาตฟิตเราะห์/

cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2