TOP

       เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรเจริญก้าวหน้า เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน อันเป็นที่มาของการกำหนดให้มีแผนกิจกรรมธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้นในธนาคารโดยให้ความสำคัญในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร โดยที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เข้ามามีบทบาทในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
          ส่วนธรรมาภิบาล ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและระเบียบได้จัดทำแผนกิจกรรมธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลสู่ผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมที่ 2 สร้างความยั่งยืนสู่องค์กรธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 3 โครงการ I Bank ธนาคารคุณธรรม
กิจกรรมที่ 4 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ