TOP
background-image

ที่มาและสาระสำคัญของโครงการ

โครงการธนาคารคุณธรรมเป็นหนึ่งในแผนงานด้านธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 เป็นการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสคร. และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร “สร้างองค์กรที่มีระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม” 

 

เป้าหมายของธนาคารด้านการเป็น “ธนาคารคุณธรรม” เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งธนาคารดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม พนักงานทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและมีจริยธรรม มีวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อส้ตย์ สุจริต ส่งผลให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งต่อการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีขององค์กรให้เป็นธนาคารคุณธรรมอย่างยั่งยืน

 

หลักการและเหตุผล

สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว การพัฒนาประเทศที่ผ่านมามุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยละเลยความสำคัญของการพัฒนาทางด้านจิตใจและคุณธรรมจริยธรรม จึงก่อให้เกิดผลเสียและปัญหาต่าง ๆ ตามมา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสังคม จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกหน่วยงานในสังคมต้องร่วมกันแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

ธนาคารจึงได้จัดทำโครงการธนาคารคุณธรรมขึ้นเพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการธนาคารเห็นถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรคุณธรรม เป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในด้านคุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการทุกท่านมีกระบวนทัศน์ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมสุจริตการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมอันดีงาม

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันในการช่วยกันสร้างคนดีให้กับหน่วยงาน ฝ่ายงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการธนาคารเห็นถึงความสำคัญของการเป็นธนาคารคุณธรรม
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ในด้านคุณธรรมและหลักการที่ดีตามหลักศาสนาอิสลาม
4. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนทัศน์เอกลักษณ์และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์
6. ยกระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อธนาคาร เช่น ให้ความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
7. สร้างความรัก ความภักดีต่อธนาคาร (LOYALTY)
8. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เป็นโครงการในเชิงบวกที่จะทำให้ธนาคารเป็น “ธนาคารคุณธรรม” ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาบุคลากรในธนาคารเพื่อช่วยกันทำให้ธนาคารของเราเป็นธนาคารคุณธรรม สร้างคนดีให้กับธนาคารและประเทศชาติ บ้านเมือง ทุกคนในองค์กรมีความสุข ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทายโต้ตอบอย่างมีสัมมาคารวะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง บรรายากาศในองค์กรทุกภาคส่วนร่วมมือกันปฏิบัติงาน มีองค์ความรู้การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เผยแพร่ได้

Like

3

Tags

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

30 เมษายน 2564

ไอแบงก์ ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีด้วยหัวใจ ฝ่าวิกฤติโควิด โลหิตขาดแคลน

เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำผู้บริหารและจิตอาสาไอแบงก์ กว่า 50 คน

30 เมษายน 2564

ไอแบงก์ ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีด้วยหัวใจ ฝ่าวิกฤติโควิด โลหิตขาดแคลน

เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 จิตอาสาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กว่า 50 คน ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีด้วยหัวใจ ฝ่าวิกฤติโควิด โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ

11 มีนาคม 2564

ไอแบงก์จัดอบรม "โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

27 เมษายน 2564

ไอแบงก์ มอบเงินสนับสนุนจัดเลี้ยงละศีลอดแก่เด็กกำพร้าและยากไร้

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “เลี้ยงละศีลอดแก่เด็กกำพร้าและยากไร้” ในเดือนรอมฎอน

30 มีนาคม 2564

ไอแบงก์ ปันหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วยจิตอาสาไอแบงก์ ส่งมอบหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาใน"กิจกรรมไอแบงก์สื่อสารหนังสือเสียงช่วยคนตาบอด" จำนวนทั้งสิ้น 14 เล่ม

25 มกราคม 2564

ไอแบงก์ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร

4 ธันวาคม 2563

ไอแบงก์ ลงพื้นที่มอบเงินซะกาตให้เยาวชนพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน และเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563”

ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และในฐานะประธานอนุกรรมการซะกาต พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมส่งมอบเงินในบัญชีซะกาตของธนาคาร

12 พฤศจิกายน 2563

ไอแบงก์ ส่งมอบเงินซะกาต ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน และเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563”

ไอแบงก์ส่งมอบเงินซะกาต เพื่่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน และเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563 จำนวน 171 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,034,000 บาท

4 ธันวาคม 2563

ไอแบงก์ล่องใต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดความรู้ทางการเงินอิสลามแก่นักศึกษา มอ.ปัตตานี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร และอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG&CSR) ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการเปิดโลกการเงินอิสลาม ตามแผน CSR ประจำปี 2563

22 ตุลาคม 2563

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)เดินหน้าปูแนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) เดินหน้าปูแนวทางการบูรณาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนเชื่อมโยงกันระหว่าง CSR

30 กันยายน 2563

ไอแบงก์ จับมือ MBM และ TMTA ลงนามความร่วมมือให้การสนับสนุนทางการเงิน เป็นแหล่งเงินทุนฮาลาล เสริมศักยภาพให้นักธุรกิจมุสลิม

วันที่ 29 กันยายน 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ลงนามความร่วมมือ สนับสนุนทางการเงิน

15 กันยายน 2563

ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100%” ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data”

31 กรกฎาคม 2563

“CSR ไอแบงก์รักษ์ชุมชน” ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบเป็นของขวัญวันอีดให้กับพี่น้องมุสลิม

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร และอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดโครงการ “CSR ไอแบงก์รักษ์ชุมชน”ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

26 พฤษภาคม 2563

ไอแบงก์จัดอบรมสัมมนาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ : ITA

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปี 2563

22 กรกฎาคม 2563

ไอแบงก์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และถวายสัตย์ปฏิญาณตน พร้อมร่วมบริจาคโลหิตทำความดีด้วยหัวใจ

ไอแบงก์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

29 กรกฎาคม 2563

ไอแบงก์ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

25 มิถุนายน 2563

ไอแบงก์ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

28 เมษายน 2563

ไอแบงก์จัดประชุมคณะทำงาน เร่งเดินเครื่อง “ธนาคารคุณธรรม”

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงาน “โครงการธนาคารคุณธรรม ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

21 พฤษภาคม 2564

ไอแบงก์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

24 พฤษภาคม 2564

ไอแบงก์ มอบน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รพ.สนามปัตตานี 1

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายนิอับดุลฮาลีม มะกาเจ ผู้จัดการสำนักงานเขต 1 สำนักงานเขตปัตตานี พร้อมด้วยผู้จัดการบริหารสาขาปัตตานี สาขาจะบังติกอ สาขาบิ๊กซีปัตตานี สาขายะรัง สาขาปาลัส สาขาโคกโพธิ์ สาขา สายบุรี และศูนย์พัฒนาสังคม 5 จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดปัตตานี มอบน้ำดื่มของธนาคาร จำนวน 50 แพ็ค

25 พฤษภาคม 2564

ไอแบงก์ มอบน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลปากพะยูน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พศต.)

27 พฤษภาคม 2564

ไอแบงก์ มอบน้ำดื่ม และชุด PPE รพ.สนามยะลา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายอภิดล ตนภักดี ผู้จัดการสำนักงานเขต 1 สำนักงานเขตยะลา พร้อมทีมงานสำนักงานเขตยะลา และสาขาถนนภูมาชีพ ยะลา 2 เป็นตัวแทน

28 พฤษภาคม 2564

ไอแบงก์ มอบน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รพ.สนามในพื้นที่ จ.นราธิวาส 3 แห่ง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายอภิสิทธิ์ เจ๊ะเด็ง ผู้จัดการสำนักงานเขต 1 สำนักงานเขตนราธิวาส พร้อมด้วยผู้จัดการบริหารสาขานราธิวาส และสาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์

2 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ ร่วมโครงการสายใยแห่งความผูกพัน #ด้วยความห่วงใย มอบน้ำดื่ม เขตสวนหลวง มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม (คลองตัน)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี​และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)​

4 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ ร่วมโครงการสายใยแห่งความผูกพัน #ด้วยความห่วงใยยิ่ง มอบน้ำดื่ม เขตบางพลัด มัสยิดบางอ้อ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี​และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)​

8 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ ร่วมโครงการสายใยแห่งความผูกพัน #ด้วยความห่วงใยยิ่ง มอบน้ำดื่ม เขตคลองเตย มัสยิดนูรุ้ลฮิดาย่าติ้ลอิสลาม (ท่าเรือคลองเตย)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี​และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)​

9 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ ร่วมโครงการสายใยแห่งความผูกพัน #ด้วยความห่วงใยยิ่ง มอบน้ำดื่ม เขตลาดกระบัง มัสยิดดารุลมุกีม (พระยาเพชร)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี​และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)​

10 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ ร่วมโครงการสายใยแห่งความผูกพัน #ด้วยความห่วงใยยิ่ง มอบน้ำดื่ม เขตวังทองหลาง มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม (ดอนสะแก)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี​และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)​

15 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ ร่วมโครงการสายใยแห่งความผูกพัน #ด้วยความห่วงใยยิ่ง มอบน้ำดื่ม เขตบางกะปิ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (วังใหญ่)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี​และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)​

24 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ ร่วมโครงการสายใยแห่งความผูกพัน #ด้วยความห่วงใยยิ่ง มอบน้ำดื่ม เขตคลองสามวา และเขตสายไหม มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (สามวา)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี ​และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)​

24 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ ร่วมโครงการสายใยแห่งความผูกพัน #ด้วยความห่วงใยยิ่ง มอบน้ำดื่ม เขตคลองสามวา และเขตสายไหม มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (สามวา)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี ​และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)​

30 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ มอบน้ำดื่มธนาคารภายใต้โครงการสายใยแห่งความผูกพัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)

30 มิถุนายน 2564

ไอแบงก์ มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 สถานที่กักกันเฝ้าระวังฯ เทศบาลควนโดน จ.สตูล

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนางสุรัสวดี สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้จัดการบริหาร สาขาละงู จ.สตูล

1 กรกฎาคม 2564

7 กรกฎาคม 2564

ไอแบงก์ มอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ทางการแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล มอบน้ำดื่มไอแบงก์

15 กรกฎาคม 2564

ไอแบงก์ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) เขตธนบุรี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายอาณัติ ซอหิรัญ ผู้จัดการสำนักงานเขตธนบุรี พร้อมด้วยผู้จัดการอาวุโสบริหารสาขาสถานีขนส่งสายใต้

30 กรกฎาคม 2564

ไอแบงก์ ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย ผู้บริหารและจิตอาสาไอแบงก์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

5 สิงหาคม 2564

ไอแบงก์ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยตัวแทนสาขาพะเยา มอบน้ำดื่ม

24 สิงหาคม 2564

ไอแบงก์ ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่ม และข้าวกล่อง เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ศูนย์พักคอยชุมชนมัสยิดบางอุทิศ (แม่บาง) เขตบางคอแหลม

เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ศูนย์พักคอยชุมชนมัสยิดบางอุทิศ (แม่บาง) เขตบางคอแหลม

31 สิงหาคม 2564

ไอแบงก์ ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ-โควิด 19 มัสยิดดารุสลาม (ดอยแม่สลอง) จ.เชียงราย

มอบน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ-โควิด 19 มัสยิดดารุสลาม (ดอยแม่สลอง) จ.เชียงราย

3 กันยายน 2564

ไอแบงก์ ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่ม และข้าวกล่อง

เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

6 กันยายน 2564

ไอแบงก์รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 4 ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตในรูปแบบออนไลน์

เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

17 กันยายน 2564

ไอแบงก์ลงพื้นที่กัมปงในดงปรือ เขตทุ่งครุ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรม สร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของชุมชนสำคัญของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

icon-noti 2