TOP

ด้านสินเชื่อ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.การไถ่ถอนหลักประกันสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย

 
 • กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้

15 วันทำการ

 • กรณี Refinance ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้

25 วันทำการ

2. การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า

15 วันทำการ

3. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดารายย่อย  ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบ  นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน

25 วันทำการ

4. การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้เสร็จสิ้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย

15 วันทำการ

5. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย
(เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ)

 
 • ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้อง

ทันที

 • ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าทราบ

15 วันทำการ

ด้านเงินฝาก

ระยะเวลาดำเนินการ

1. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน  แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต)

 
 • กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

5 วันทำการ

 • ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

7 วันทำการ

2. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสด  ผ่านเครื่อง ATM/CDM ต่างธนาคาร  แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ  (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)

 
 • กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

7 วันทำการ

 • ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

10 วันทำการ

3. การทำธุรกรรมโอนเงินหรือเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)

 

 • กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์

3 วันทำการ

 • กรณีเลือกใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์

5 วันทำการ

4. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี,การโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Wallet)ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือ ทุจริต)ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ กรณีต่างๆ ดังนี้

 • กรณีโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน
 • กรณีโอนเงินต่างธนาคาร
 • กรณีโอนเงิน/เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)15 วันทำการ
20 วันทำการ
20 วันทำการ

ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาดำเนินการ

1. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 

 • บัตร ATM  ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร ATM  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ถูกถอน ภายหลังจากการอายัด

5 นาที

 

 

 • บัตร Debit /Credit ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร  Debit  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการอายัด (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยังไม่เปิดให้บริการ)

5 นาที

 

2. การทักท้วงการชำระเงินของผู้ถือบัตร (เฉพาะกรณีชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ  และกรณีถอนเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ)

 

 • บัตรเครดิต  ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บัตร โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยังไม่เปิดให้บริการ)

90 วัน

 • บัตรเดบิต  ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการ โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบนับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยังไม่เปิดให้บริการ)

90 วัน

ด้านบริการทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ

การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย

 

 • การคำนวณผลกำไรบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน  3 รอบบัญชี ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรนับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยังไม่เปิดให้บริการ)

7  วันทำการ

 • การคำนวณผลกำไรสินเชื่อ/เช่าซื้อ  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน  12 เดือนธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า

15 วันทำการ

 • รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement)  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน  6  เดือน   ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า

3 วันทำการ

ให้นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง  หรือได้รับหนังสือ  หรือใบคำขอที่มีข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี)

มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะให้บริการอย่างประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการดำเนินงานของธนาคารได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงและ/หรือข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถป้องกันได้ และ/หรือเหตุการณ์ที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคารเป็นรายกรณีไป

 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื้อหา เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ในมาตรฐานการให้บริการดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ความคลาดเคลื่อน และ/หรือความบกพร่องไม่ว่าในกรณีใด ธนาคารไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใด และธนาคารไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร และ/หรือความรับผิดใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญาในทางละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด แม้ว่าธนาคารจะได้รับแจ้งจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใดว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

The Bank has prescribed service periods with the intention to provide its customers with standard level of service that is fast, efficient, transparent, and responsive to its customers’ needs only. Such standard service period shall be subject to accuracy and completeness of facts and/or information, and customers’ cooperation, occurrence of any force majeure event, event beyond control of the Bank and/or any event in which the Bank must comply with its business continuity plan, on a case by case basis.

 

The Bank reserves the right to amend or modify any information, content, terms or conditions of the service level agreement without prior notification. If a delay, suspension or failure to perform occurs in any circumstances, the Bank shall not be liable to its customers, users and/or any other persons and the Bank shall not be responsible for any damage, loss, loss of business opportunity, loss of profit and/or other liability whether direct or indirect arising out of any claim in relation to contractual obligation, tort, negligence or any other circumstances, regardless of whether the Bank has been notified by its customers, users and/or any other persons that the foregoing loss and damage would occur.

icon-noti 2