TOP
background-insitepage
รายละเอียด

เปิดวันที่

2020-06-25

หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน กำหนดมาตรฐาน ควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานพัฒนาระบบสารสนเทศ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร
 • จัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และแผนของธนาคาร รวมถึงร่วมกับผู้บริหารกำหนดทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
 • บริหารงานตามแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปีของฝ่าย
 • และบริหารควบคุมติดตาม ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
 • พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งของธนาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของธนาคาร และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของทางราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารจัดการกระบวนการการทำงานของฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

คุณสมบัติ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง
 • ต้องมีประสบการณ์พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างน้อย 10 ปี และหากมีประสบการณ์ IT จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร รอบรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำเพื่อผลักดันภารกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • มีความสามารถในการสื่อข้อความทั้งด้านการพูดและการเขียนในระดับดีมาก
 • หากมีประสบการณ์และมีความรู้ด้านหลักการเงินอิสลาม/หลักชะรีอะฮ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการสมัคร

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 - 24 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7059 หรือ 7182

icon-noti 2