TOP
background-insitepage
รายละเอียด

เปิดวันที่

2020-06-25

หน่วยงาน

ฝ่ายพัฒนาระบบงานองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ วางแผน และบริหารกลยุทธ์ ระดับองค์กร และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารงานขององค์กร
 • ร่วมกำหนดค่านิยม (Core Value) ขององค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารงานขององค์กร
 • กำหนด กำกับ ควบคุม นโยบายและแผนกลยุทธ์ การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาระบบงานองค์กร ด้านบริหารจัดการระบบงานธนาคาร Process Improvement การจัดทำคู่มือและปรังปรุง System Flow & Work Instructions รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กรในฐานะ Strategic Partner
 • กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการจัด ผังองค์กรในระดับฝ่าย ทีม และส่วน กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน Function Description และแต่ละตำแหน่งงาน Job Description  วางแผนวิเคราะห์อัตรากำลังคน สำหรับหน่วยงานให้เหมาะสมให้สอดรับกับภารกิจ และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รองรับการเติบโตขององค์กร
 • กำหนดทิศทาง และจัดหานวัตกรรมการจัดการความรู้ใหม่ๆ มาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ฯ  ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้นบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ทั้งแผนกลยุทธ์ระดับธนาคาร แผนธุรกิจระดับฝ่าย งบประมาณ และแผนวิสาหกิจ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี/โท  ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการองค์กร, สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง, สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการ, สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการงานพัฒนาองค์กร หรืองานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD) ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารจัดการโครงสร้างและอัตรากำลัง การวิเคราะห์ระบบงาน การวางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร
 • มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลง (Transform) องค์กร
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความสามารถในการสื่อข้อความทั้งด้านการพูดและการเขียนในระดับดีมาก
 • หากมีประสบการณ์และมีความรู้ด้านหลักการเงินอิสลาม/หลักชะรีอะฮ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการสมัคร

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 - 24 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2650-6999 ต่อ 7059 หรือ 7182

icon-noti 2