TOP
background-insitepage
รายละเอียด

เปิดวันที่

2020-08-07

หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

รับจำนวน

2 ตำแหน่ง

Responsibilities:

 • ร่วมกำหนดกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ร่วมสนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
 • ร่วมให้คำปรึกษา ติดตามความเสี่ยงและทบทวนการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ 1st line of defence
 • ร่วมเชื่อมโยงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ของธนาคาร
 • ร่วมนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35
 • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานธนาคารฯ หรือสถาบันการเงินหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-5 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

icon-noti 2