TOP
คำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2
1

ส่วนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติ

2

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนตัวลูกค้าธนาคาร

3

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลบัญชีสินเชื่อที่ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

4

ส่วนที่ 4 : บันทึกข้อตกลง

ส่วนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติ

- ไม่มีสถานะหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPF) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
- เป็นบัญชีสินเชื่อที่เบิกใช้ก่อน 1 เมษายน 2563
- ไม่เป็นบัญชีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างพักชำระหนี้ 6-12 เดือนตามมาตรการอื่นของธนาคาร

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนตัวลูกค้าธนาคาร

input-close
input-close
input-close

icon-cal
input-close
input-close

ที่อยู่

ที่อยู่เดิม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลบัญชีสินเชื่อที่ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1.สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน

2.สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

3.สินเชื่อที่่อยู่อาศัย

4.สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ส่วนที่ 4 : บันทึกข้อตกลง

ลูกค้าตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อและตกลงชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด โดยให้คำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อฉบับนี้ หนังสือแจ้งผลการพิจารณา และหนังสือใด ๆ ก็ตามที่ธนาคารแจ้งให้ลูกค้าชำระหนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสินเชื่อที่ลูกค้ามีกับธนาคาร

icon-noti 2