TOP
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3
1

ส่วนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติ

2

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนตัวลูกค้าธนาคาร

3

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลประเมินผลกระทบตามระดับความรุนแรงต่อรายได้

4

ส่วนที่ 4 : ทางเลือกพักชำระหนี้

5

ส่วนที่ 5 : ทางเลือกพักชำระหนี้

6

ส่วนที่ 6 : บันทึกข้อตกลง

ส่วนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติ


ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนตัวลูกค้าธนาคาร

input-close
input-close
input-close

icon-cal
input-close
input-close

ที่อยู่ติดต่อได้ (เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบธนาคารให้เป็นปัจจุบัน)

ที่อยู่เดิม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่
    เมื่อท่านตกลงยินยอมให้ข้อมูลข้างต้น ธนาคารจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 โปรดศึกษารายละเอียดใน ประกาศความเป็นส่วนตัว

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลประเมินผลกระทบตามระดับความรุนแรงต่อรายได้

หมายเหตุ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและแสดงเอกสารประกอบที่จำเป็นต่อธนาคาร เพื่อประเมินผลกระทบความสามารถในการผ่อนชำระ

ส่วนที่ 4 : ทางเลือกพักชำระหนี้ โดยธนาคารอาจพิจารณาทางเลือกเพิ่มเติมตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ

1.สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน

2.สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

3.สินเชื่อที่อยู่อาศัย

4.สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ส่วนที่ 5 : ทางเลือกพักชำระหนี้ โดยธนาคารอาจพิจารณาทางเลือกเพิ่มเติมตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ

1.สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน

2.สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

3.สินเชื่อที่อยู่อาศัย

4.สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

ส่วนที่ 6 : บันทึกข้อตกลง

ลูกค้าตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อและตกลงชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด โดยให้คำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อฉบับนี้ หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ และหนังสือใด ๆ ก็ตามที่ธนาคารแจ้งให้ลูกค้าชำระหนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสินเชื่อที่ลูกค้ามีกับธนาคาร

แนบหลักฐานการได้รับผลกระทบ เช่น เอกสาร ภาพถ่าย หรือเขียนระบุสาเหตุการได้รับผลกระทบ

* รองรับไฟล์สกุล .pdf, .jpg, .jpeg, .png (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
icon-noti 2