TOP
background-cover
Target group

ธนาคาร ให้บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

1. ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้LC เป็นบริการที่ ธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารของผู้ส่งออกทำหน้าที่ตรวจสอบตั๋วส่งออกภายใต้LC โดยยึดเงื่อนไขในLC ฉบับนั้นๆ และ UCP แล้วส่งไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด โดยจะติดตามการชำระเงินนั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกแบบ D/P และ D/A เป็นบริการที่ ธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารของผู้ส่งออกทำหน้าที่ส่งเอกสาร (ตั๋วสินค้าออก)ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารในต่างประเทศ โดยจะติดตามการชำระเงินนั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ลูกค้าส่งเอกสารมาให้ ธนาคาร เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ

2. ธนาคารส่งเอกสารเรียกเก็บไปยังธนาคารในต่างประเทศพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า/ผู้ซื้อแล้วแต่กรณี

3. ธนาคารในต่างประเทศติดต่อให้ผู้ซื้อชำระเงินหรือรับรองตั๋ว

 

ผู้ซื้อชำระค่าสินค้าให้ธนาคารในต่างประเทศ โดยธนาคารในต่างประเทศจะโอนเงินให้ลูกค้าผ่าน ธนาคาร

cover-image

 

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม (Standard Pricing)

  • ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก(ภายใต้ L/C1,000บาท,แบบไม่มี L/C 800บาท)
  • กรณีมี INVOICE มากกว่า 1 ฉบับ INVOICE ฉบับถัดไป ฉบับละ 300 บาท

และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ลูกค้าส่งเอกสารมาให้ ธนาคารเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ

  • เอกสารที่ลูกค้าต้องนำมายื่นต่อธนาคารCollection / Instruction for Negotiation / Discount of Export Bill หรือ 
  • Request for Negotiation / Discount of Export Bill drawn under L/C 
  • เอกสารการส่งออก เช่น  B/E, Invoice, Packing List, Certificate of Origin, Insurance Policy, Bill of lading, Airway Bill เป็นต้น

Contact

ส่วนปฏิบัติการธุรกิจส่งออก 02-650-6999 Ext. 3321

Application

OBC

icon-noti 2