TOP
background-image
News & Activities

25 June 2021

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ไอแบงก์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข เข้ามาเป็นกรรมการและแต่งตั้งเป็นประธานคนที่ 10 ของไอแบงก์ และนายโกมล จิรชัยสุทธิกุล เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

อีกทั้ง ได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายธนสาร สุรวุฒิกุล นางสาวสุภัค ไชยวรรณ นายชัยชาญ พลานนท์ และ นางอัมพร ปุรินทวรกุล โดยนางสาววชิรญา เพิ่มภูศรี เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564

 

Like

0

Tags

icon-noti 2