TOP
background-image
News & Events

27 April 2020

ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาและประธานคณะอนุกรรมการซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาต ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาต จำนวน 25 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

 

  1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนสุเหร่าสามอิน กรุงเทพฯ จำนวน 21 ราย เป็นเงิน 131,000 บาท
  2. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน ขัดสน ชุมชนบ้านป่า กรุงเทพฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 7,000 บาท
  3. เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ชุมชนวังใหญ่พัฒนา กรุงเทพฯ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 14,000 บาท
  4. เพื่อเป็นทุนดำรงชีพให้กับผู้ยากจน ขัดสน ชุมชนลำสาลี กรุงเทพฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท

 

บัญชีซะกาตของธนาคาร เป็นบัญชีเพื่อรับซะกาตจากลูกค้าที่มีความประสงค์จะจ่ายซะกาตทรัพย์สินหรือเงินบริจาค โดยมอบหมายให้ธนาคารดำเนิน ซะกาตแทน ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 กำหนดให้มีบัญชีซะกาต ซึ่งหมายถึง บัญชีที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อบริจาคและดำเนินการบริจาคตามหลักการของศาสนาอิสลาม ธนาคารโดยคณะโดยคณะอนุกรรมการซะกาตได้กำหนดการจัดสรรเงินซะกาต เป็นทุน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนประกอบอาชีพ 2) ทุนการศึกษา 3) ทุนดำรงชีพ และ4) ทุนอุบัติภัย

 

เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ เดือนแห่งการแบ่งปัน เดือนแห่งการสะสมความดี ธนาคารจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านที่ครอบครองทรัพย์สินตามพิกัดและครบรอบ1 ปี จันทรคติ ชำระซะกาตผ่านบัญชีซะกาตของธนาคาร เลขที่บัญชี 001-1-03879-9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ibank Call Center 1302

cover-image

Like

0

Tags

icon-noti 2