TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-52.6 ไร่ (52.6 ตร.วา)
อำเภอ :เหนือคลอง
จังหวัด :กระบี่
ราคา
1,300,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-2-8.0 ไร่ (208 ตร.วา)
อำเภอ :ระแงะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,640,000
1,560,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-14.0 ไร่ (114 ตร.วา)
อำเภอ :เจาะไอร้อง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,130,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :1-1-87 ไร่ (587 ตารางวา)
อำเภอ :คลองท่อม
จังหวัด :กระบี่
ราคา
676,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :100 ตร.วา
อำเภอ :ยะหา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
868,000
850,000
icon-noti 2