TOP
โปรโมชั่น

 

cover-image
โครงการสนับสนุนทางการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันสนับสนุนทางการเงิน

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้ารา

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 เมษายน 2564

ไอแบงก์ เคลียร์ชัด! ข่าวปล่อยสินเชื่อ “บัตรคนจน” วงเงิน 1 ล้านบาททุกราย ไม่เป็นความจริง

จากกรณีที่มีข่าว ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 1 ล้านบาทให้แก่ทุกราย ไอแบงก์ ขอชี้แจงว่า มีการพาดหัวที่สร้างความเข้าใจผิด

icon-noti 2