TOP
กลุ่มเป้าหมาย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้บริการโอนเงินรานย่อยระหว่างประเทศ ด้วยระบบ SpeedSend เฉพาะ Cash to Cash (โอนเงินสด-รับเงินสด) ให้บริการครบคลุมประเทศปลายทางทั้งหมด 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร์, เวียดนาม, พม่า, ลาว, กัมพูชา, และประเทศไทย

cover-image

รายละเอียด

icon-noti 2