TOP
โปรโมชั่นและโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

cover-image

หลักการ

 วากะละฮ์ (Wakalah)

ระยะเวลาการฝาก

เงินฝากประจำ 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน และ 24 เดือน

เงินฝากขั้นต้ำ

เงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท/รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่วงเงินสูงสุดต้องไม่เกิน 20.- ล้านบาทต่อราย (CIF)

การถอน

หากถอนก่อนเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะเรียกผลตอบแทนคืน 100% ก่อนหักภาษี

ผลตอบแทน

ธนาคารจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาการฝาก

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ   (ต่อปี)

4 เดือน

0.50%

7 เดือน

0.75%

13 เดือน

0.90%

24 เดือน

1.00%

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565  ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

4 กรกฎาคม 2565

ไอแบงก์ อำนวยพรและส่งผู้โชคดีจาก “กิจกรรมจับสลากบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์” เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย และปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์

1 กรกฎาคม 2565

ไอแบงก์ ร่วมพิธีอำนวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เที่ยวบินแรก ประจำปี 65 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.30 น. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565

27 มิถุนายน 2565

ไอแบงก์ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน… ตั้งแต่ต้นปี 2565 จ่ายผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดไว้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ปลูกฝังการออมด้วยบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน เงินฝากสำหรับเด็กที่ผู้ปกครองต้องการออมเพื่ออนาคตลูกหลานและปลูกฝังให้รักการออมตั้งแต่เด็ก

icon-noti 2