TOP
โปรโมชั่น
กลุ่มเป้าหมาย

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน

cover-image

วัตถุประสงค์

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน

วงเงิน

วงเงินสูงสุดไม่เกินสิทธิในบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง

หลักประกัน

โอนสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็นข้าราชการผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับพิเศษ หรือเป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน (ไม่รวมผู้รับบำนาญของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  • ต้องมีหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดฉบับจริงมายื่นคำขอสินเชื่อ
  • ไม่กำหนดอายุผู้ขอสินเชื่อ
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร

อัตรากำไรผ่อนชำระ

SPRR – 2.85% ต่อปี

หมายเหตุ

  1. กรณีทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100%ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ10ปี หรือตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก
  2. SPRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

  • ฟรีค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
  • ฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

11 มกราคม 2561

ไอแบงก์ ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

7 กุมภาพันธ์ 2563

ไอแบงก์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

icon-noti 2