TOP
background-cover
cover-image

 

 

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่บนถนนหรือบนตึกสูง และขนาดของป้ายรูปแบบการติดตั้งป้าย และอุปกรณ์ในการจัดทำโครงสร้างป้ายรอบๆบริเวณป้ายโฆษณา

หลักประกันตะกาฟุลประกันภัย

มูลค่าป้ายโฆษณา และวงเงินความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ข้อตกลงคุ้มครอง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับป้ายโฆษณา จากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ รวมถึงการลักทรัพย์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายของทรัพย์สินจากป้ายโฆษณา

อัตราเงินสมทบ

ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัยของป้ายโฆษณา

ข้อยกเว้น

เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับป้ายโฆษณาตามที่ขออนุมัติจาก คปภ.

icon-noti 2