TOP
background-cover
cover-image

 

 

หลักประกันตะกาฟุล

มูลค่างานตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาว่าจ้างระหว่างนายจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง และมูลค่างานก่อสร้าง

1.1 เจ้าของโครงการ,ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ซื้อเครื่องจักร

  • ผู้รับเหมาในโครงการ,ผู้ผลิต,ผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ติดตั้ง เครื่องจักรในงานก่อสร้าง ปรับปรุง หรือตกแต่ง เช่น อาคารที่พักอาศัย ,สำนักงาน, โรงงาน,โรงแรม เป็นต้น

การนำเสนองาน

เสนอเป็นรายๆ ไป

ข้อตกลงคุ้มครอง

ความเสียหายต่อเครื่องจักร วัสดุในการก่อสร้าง เช่น ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ,การตกหล่นของวัตถุหรือ วัสดุใดๆ,ภัยที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ ภัยจากความเสียหายสืบเนื่องจากการใช้วัสดุก่อสร้างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ และภัยจากการมุ่งร้ายกลั่นแกล้ง ภัยจากโจรกรรมหรือลักทรัพย์

  • ความรับผิดตามกฎหมายของสมาชิกตะกาฟุลประกันภัยต่อบุคคลภายนอก สำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

อัตราเงินสมทบ

ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงภัยของแต่ละประเภทงานก่อสร้าง

ข้อยกเว้น

เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างตามที่ขออนุมัติจาก คปภ.

icon-noti 2