TOP
background-cover

 

 

รายละเอียดการให้บริการ

บริการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากแก่ผู้รับเงิน โดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการและนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารตามคําสั่งโอนเงินที่ผู้ขอใช้บริการส่งให้แก่ธนาคาร

เอกสารการสมัครใช้บริการ

  • คำขอใช้บริการ I-BANK-Direct Credit
  • หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
  • แบบฟอร์มแจ้งการขอใช้บริการรับชำระเงินค่าสินค้า/บริการ/สาธารณูปโภคผ่าน Utility Payment System และ/หรือ คำขอ แบบฟอร์ม สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ตกลง

อัตราค่าธรรมเนียม

ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน 10 บาท/ รายการ
ข้ามเขตสำนักหักบัญชี 20 บาท/ รายการ

สอบถามรายละเอียด

  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

icon-noti 2