TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

-

cover-image

 

 

ประเภท / หลักการ

เพื่อการลงทุน หลักการมุฎอรอบะฮ์

ระยะเวลาการฝาก(เดือน)

24 เดือน 

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ และสูงสุด

ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท

สัดส่วนการแบ่งผลตอบแทน(สำหรับเงินฝากที่ใช้หลักการมุฎอรอบะฮ์) / อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ(สำหรับเงินฝากที่ใช้หลักการวะกาละฮ์)

สัดส่วนการแบ่งผลตอบแทน (ลูกค้า:ธนาคาร) 50:50

อัตราผลตอบแทนตามประกาศธนาคาร (ประกาศทุกวันที่ 16 ของเดือน)

สัดส่วนการแบ่งผลตอบแทน (ลูกค้า:ธนาคาร) 50:50

ระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทน

 • จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด
 • หากผู้ฝากผิดเงื่อนไขการฝาก หรือผู้ฝากปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก บัญชีจะมีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับอัตราของบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ฝาก

บุคคลธรรมดา

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์

 • ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่าๆกัน เข้าบัญชีในวันใดก็ได้ของทุกๆเดือน ต่อเนื่อง 24 เดือน
 • ผู้ฝากต้องมีหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับโอนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดการจ่าย
 • การฝากด้วยเช็ค ต้องทราบผลเรียกเก็บภายในเดือนที่ฝาก
 • ในระหว่างระยะเวลา 24 เดือน จะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกิน 2 ครั้ง ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก (15%) และบัญชีจะมีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์
 • กรณีผู้ฝากต้องการฝากในบัญชีประเภทนี้ต่อ ให้เปิดบัญชีใหม่

ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี

การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนด

กรณีครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ระบบจะโอนเงินต้นและผลตอบแทนไปยังบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกคู่โอน 

การหักภาษี

 • หักภาษีสำหรับผลตอบแทนเงินฝาก
 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 15 (กรณีขาดการฝากเกิน 2 ครั้ง บัญชีจะมีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์)
 • ผู้ฝากมีสิทธิขอยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากได้เพียงคนละ 1 บัญชี
 • ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก ถ้าเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน 600,000 บาท
 • ธนาคารจะประกาศผลตอบแทนให้ผู้ฝากทราบทุกเดือน แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลา (กรณีผู้ฝากผิดเงื่อนไข ผู้ฝากได้ผลตอบแทนเท่ากับบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์)