TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย
 • ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ที่อยู่อาศัย หรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย หรือ
 • ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น ธุรกิจหรือคู่ค้าได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการดำรงชีพของลูกค้า
cover-image

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศส่วนราชการ (เว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ

 • บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เป็นลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน หรือสินเชื่อธุรกิจแบบมีกำหนดระยะเวลาของธนาคาร (Term Financing)
 • มีสถานะการจัดชั้นหนี้ไม่เกิน B2  ณ วันที่ยื่นขอเข้าร่วมมาตรการจนถึงวันที่จัดทำนิติกรรมสัญญา/ปรับปรุงบัญชีสินเชื่อ
 • ยกเว้นลูกค้าที่อยู่ระหว่างชำระเฉพาะกำไร (Grace Period) หรืออยู่ระหว่างการพักชำระหนี้ตามมาตรการอื่นของธนาคาร หรืออยู่ระหว่างการ monitor 3 เดือน สำหรับลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) หรือผู้ประกอบการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและสินเชื่อเช่าซื้อ

มาตรการขอผ่อนปรนการชำระหนี้

 • พักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะกำไรระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ
 • กำหนดอัตรากำไรตามสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน
 • ยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด (Late charge) ที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนจนถึงวันที่ปรับปรุงบัญชี

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบคำขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อ
 • ภาพถ่ายหรือเอกสารแสดงความเสียหาย
 • กรณีเป็นนิติบุคคลแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ามี)

ช่องทางการให้บริการ

 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ แจ้งความประสงค์โดยตรงต่อพนักงานการตลาดสินเชื่อ(RM) หรือผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ
 • ลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภค แจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ

ระยะเวลามาตรการ

ยื่นคำขอฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2563

ไอแบงก์ ช่วยต่อเนื่อง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมระยะที่ 2

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2

5 มิถุนายน 2563

ไอแบงก์ เร่งช่วยลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดีที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไปแล้วเกือบ 2,000 ราย

25 พฤษภาคม 2563

ไอแบงก์รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมงานแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง” ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้นำแถลง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

icon-noti 2