TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน/ไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อเช่าซื้อ

cover-image

 

 

คุณสมบัติของลูกหนี้

 • ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 • ไม่มีสถานะเป็น NPF ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

แนวทางมาตรการ

ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามระดับความรุนแรงต่อรายได้ โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รับผลกระทบ โดยแบ่งความรุนแรงของผลกระทบดังนี้

 • ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบระยะสั้น เช่น ถูกลดชั่วโมงการทำงาน/เงินเดือน/ยอดขายลดลง ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ชั่วคราว
 • ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบระยะยาว เช่น ถูกพักงานหรือเลิกจ้าง/ปิดกิจการ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจน ไม่สามารถชำระหนี้ได้

ธนาคารจัดให้มีทางเลือกให้ลูกค้าสินเชื่อสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประเภทสินเชื่อ โดยธนาคารจะพิจารณา ให้ความความช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

ประเภทสินเชื่อ

แนวทางให้ความช่วยเหลือ

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน

ลดค่างวดไม่เกิน 30% ของค่างวดเดิม ระยะเวลา 6 เดือน ไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย / อเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 1. ลดค่างวดไม่เกิน 30% ของค่างวดเดิม ระยะเวลา 6 เดือน ไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย
 2. พักชำระเงินต้น(ชำระเฉพาะกำไร) 6 เดือนโดยไม่ขยายระยะเวลา
 3. พักชำระเงินต้น(ชำระเฉพาะกำไร) 3 เดือนโดยไม่ขยายระยะเวลาและให้ปรับลดอัตรากำไรในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ลง0.25% เฉพาะบัญชีสินเชื่อที่อยู่ในช่วงการชำระค่างวดด้วยอัตรากำไรอ้างอิง SPRL
 4. สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบระยะยาว สามารถพักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

 1. พักชำระเงินต้นและกำไร และขยายระยะเวลา 3 เดือน
 2. สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบระยะยาว สามารถคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หากขายประมูลได้จริงต่ำกว่าภาระหนี้ธนาคารจะพิจารณาลดภาระหนี้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

 • สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน หมายถึง สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่นับรวมสินเชื่อสวัสดิการพนักงานบุคคลภายนอก (MOU)/ สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน Ibank /สินเชื่อบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (MSMEs) และสำหรับลูกหนี้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานบุคคลภายนอกที่ภายหลังลาออกและไม่สามารถหักบัญชีเงินเดือน (MOU ลาออก) สามารถยื่นขอรับมาตรการตามเกณฑ์นี้ได้
 • กรณีลูกหนี้ประสงค์จะรวมหนี้ สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับธนาคาร ให้ดำเนินการตาม “ประมาศมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรบลูกหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีรวมหนี้ (Debt Consolidation)”

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ปรับปรุงบัญชีสินเชื่อมาตรการ
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนกำหนดอายุสัญญา สำหรับบัญชีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้สินเชื่อตามมาตรการนี้

ช่องทางและระยะเวลาให้บริการ

สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน https://www.ibank.co.th/form-assist  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2563

ไอแบงก์ ช่วยต่อเนื่อง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมระยะที่ 2

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2

5 มิถุนายน 2563

ไอแบงก์ เร่งช่วยลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดีที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไปแล้วเกือบ 2,000 ราย

25 พฤษภาคม 2563

ไอแบงก์รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมงานแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง” ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้นำแถลง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

icon-noti 2