TOP
background-insitepage
รายละเอียด

เปิดวันที่

2021-11-29

หน่วยงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวินัยพนักงาน
 • เขียนสรุปสำนวนการสอบสวน การร้องทุกข์ อุทธรณ์ ตอบข้อหารือ
  ให้ความเห็นและตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวินัย เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวินัย เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
 • ร่วมวางแผนกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์/เนติบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานสอบสวนทางวินัยของสถาบันการเงินหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือว่าความและหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 
  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  ประสบการณ์รวมไม่น้อยกว่า 8 ปี 
  • ตำแหน่ง ผู้จัดการบริหารส่วน ประสบการณ์รวม 10 ปี ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์บริหารงานในตำแหน่ง ผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • มีความสามารถในการเขียนสรุปสำนวนการสอบสวนการพิจารณาความผิดทางวินัยได้อย่างดีและถูกต้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Power Point
 • มีทักษะการประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ...
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 โทร. 085-488-3706
icon-noti 2