TOP
background-insitepage
รายละเอียด

เปิดวันที่

2021-11-17

หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย

หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

(ระดับ 6-9)  

  • ส่วนพิจารณาและประเมินความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย  จำนวน 1 อัตรา  

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- นำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง (Model Development) เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย การประเมินคุณภาพสินเชื่อเพื่อประโยชน์ในการจัดชั้นลูกหนี้ และการกันเงินสำรอง

- นำแบบจำลองมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เช่น ระบบการอนุมัติสินเชื่อ การจัดชั้นหนี้ การพิจารณาและบริหารความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Base Indicatior)

- ติดตาม/ประเมินผลการใช้แบบจำลอง (Monitoring and Tracking) ทั้งด้านความมีเสถียรภาพ และความมีประสิทธิภาพ (Front-end and end Reports)

- ประเมิน/ทบทวนประสิทธิภาพ Score Recalibration เป็นระยะหรือพัฒนาแบบจำลองใหม่ หากเกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไป

  • คุณสมบัติทั่วไปตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
  • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์,คณิตศาสตร์,สถิติ,สถิติประยุกต์,การเงินการธนาคาร,ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

  • ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ นโยบายการบริหารและการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย 
  • ต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อกับสายงานธนาคารหรือสถาบันการเงิน 8-10 ปี  (กรณี ตำแหน่ง ผู้จัดการบริหารส่วน ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ต้องมีประสบการณ์การบริหารงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ) 
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อรายย่อย 
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านสถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การบริหารจัดการฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (SAS is Advantage) หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์   
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office  ได้เป็นอย่างดี 
  • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานกับผู้อื่นได้ดี  

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ...
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 โทร. 085-488-3706
icon-noti 2