TOP
background-insitepage
รายละเอียด

เปิดวันที่

2021-11-17

หน่วยงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รับจำนวน

2 อัตรา

หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานตรวจสอบกิจกรรมและหน่วยงาน ตามแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปีและระยะยาว 
 • วิเคราะห์และประเมินคุณภาพงานตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนปิดการตรวจกับหน่วยงานรับตรวจและผู้บริหาร 
 • จัดเตรียม ประเมินและวิเคราะห์ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารและระบบงานสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประมวลผลก่อนเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 
 • ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจสในการปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการทำงานตามที่ผู้บริหารของหน่วยผู้รับตรวจ ผู้จัดการธนาคาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสั่งการ 
 • จัดทำและวิเคราะห์การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานตรวจสอบธนาคาร หรือสถาบันการเงินหรือที่เกี่ยวข้อง 
 • ผู้สนใจที่ประสงค์สมัคร เจ้าหน้าที่อาวุโส ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ขึ้นไป
 • ผู้สนใจที่ประสงค์สมัคร เจ้าหน้าที่ ต้องมีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมี Certified Internal Auditor (CIA) หรือประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ...
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 โทร. 085-488-3706

กำหนดการสมัคร

icon-noti 2