TOP
Target group

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน

cover-image

วัตถุประสงค์

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน

วงเงิน

วงเงินสูงสุดไม่เกินสิทธิในบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้สามารถขอสินเชื่อได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยจำนวนเงินต้องไม่เกินจากหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง

หลักประกัน

โอนสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นข้าราชการผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับพิเศษ หรือเป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน(ไม่รวมผู้รับบำนาญของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 • ต้องมีหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดฉบับจริงมายื่นคำขอสินเชื่อ
 • ไม่กำหนดอายุผู้ขอสินเชื่อ
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

อัตรากำไรผ่อนชำระ

อัตรากำไรผ่อนชำระตลอดอายุสัญญา = SPRR** – 2.85% อัตรากำไรผ่อนชำระที่แท้จริง = 5.65%

*อัตรากำไรผ่อนชำระ หรืออัตรากำไรอ้างอิง คือ อัตรากำไรที่ธนาคารกำหนดให้ลูกค้าผ่อนชำระแบบมีส่วนลดจากอัตรากำไรราคาขาย หรืออัตรากำไรสูงสุด สำหรับสินเชื่ออุปโภคแบบไม่มีหลักประกัน = 25% ต่อปี ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรผ่อนชำระและอัตรากำไรราคาขายจะเป็นส่วนลดเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าธนาคาร

** ปัจจุบัน SPRR = 8.50%

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
 • ฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ / หลักทรัพย์

 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด (ฉบับจริง) ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
 • Statement บัญชีรับโอนเงินบำนาญ ย้อนหลัง 1 เดือน

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุด 31 มกราคม 2565

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

20 March 2020

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

30 January 2020

ไอแบงก์ จับมือ บสย.ส่งเสริมมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”

วันที่ 30 มกราคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ

21 January 2020

ไอแบงก์ MOU กับสรรพากร หนุนแคมเปญให้สิทธิพิเศษสำหรับ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

ช่วงเช้าวันนี้ (21 ม.ค. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

icon-noti 2