TOP

 

 

cover-image
การโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต

ธนาคาร จะทำหน้าที่โอน LC ให้แก่ผู้รับประโยชน์อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายก็ได้ ตามคำขอของผู้รับประโยชน์รายแรก

icon-noti 2