TOP
background-cover

 

 

รายละเอียดการให้บริการ

บริการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากแก่ผู้รับเงิน โดยธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการและนําฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารตามคําสั่งโอนเงินที่ผู้ขอใช้บริการส่งให้แก่ธนาคาร

เอกสารการสมัครใช้บริการ

 • คำขอใช้บริการ I-BANK-Direct Credit
 • หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
 • แบบฟอร์มแจ้งการขอใช้บริการรับชำระเงินค่าสินค้า/บริการ/สาธารณูปโภคผ่าน Utility Payment System และ/หรือ คำขอ แบบฟอร์ม สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ตกลง

อัตราค่าธรรมเนียม

ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน 10 บาท/ รายการ
ข้ามเขตสำนักหักบัญชี 20 บาท/ รายการ

สอบถามรายละเอียด

 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่องทางการสมัคร

 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ATM ของธนาคารอิสลามฯ ทั่วประเทศ

ระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทน

 • จ่ายผลตอบแทนรายเดือน (วันชนวัน)
 • ผู้ฝากที่ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินฝากที่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นในทุกกรณี และจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากไปแล้วเป็นรายเดือน

คุณสมบัติของผู้ฝาก

บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์

 • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้ และบัญชีเพื่อได้
 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินรับฝากจนมียอดเงินฝากคงเหลือ 0 บาทในบัญชี ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
 • ผู้ฝากต้องมีหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับโอนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดการจ่าย
 • หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลา ธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ธนาคารได้จ่ายให้ผู้ฝากไปแล้วคืนทั้งหมด

ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี

การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนด

กรณีครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ระบบจะโอนเงินต้นและผลตอบแทนไปยังบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกคู่โอน 

การหักภาษี

 • หักภาษีสำหรับผลตอบแทนเงินฝาก
 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 15 (กรณีขาดการฝากเกิน 2 ครั้ง บัญชีจะมีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์)
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน ประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัทตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และ บริษัทบริหารสินทรัพย์) ร้อยละ 1
 • มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดฯ) ร้อยละ 10

icon-noti 2