TOP
background-cover
Target group

-

cover-image

 

 

ประเภท / หลักการ

เพื่อการลงทุน หลักการมุฎอรอบะฮ์

ระยะเวลาการฝาก(เดือน)

 • 3 เดือน
 • 6 เดือน
 • 12 เดือน
 • 24 เดือน
 • 36 เดือน

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ และสูงสุด

ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด ไม่จำกัด

สัดส่วนการแบ่งผลตอบแทน(สำหรับเงินฝากที่ใช้หลักการมุฎอเราะบะฮ์) / อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ(สำหรับเงินฝากที่ใช้หลักการวะกาละฮ์)

ระยะเวลาฝาก สัดส่วนการแบ่งผลตอบแทน (ลูกค้า : ธนาคาร)
3 เดือน 15 : 85
6 เดือน 20 : 80
12 เดือน 25 : 75
24 เดือน 30 : 70
36 เดือน 35 : 65

อัตราผลตอบแทนตามประกาศธนาคาร (ประกาศทุกวันที่ 16 ของเดือน)

ระยะเวลาฝาก สัดส่วนการแบ่งผลตอบแทน (ลูกค้า : ธนาคาร)
3 เดือน 15 : 85
6 เดือน 20 : 80
12 เดือน 25 : 75
24 เดือน 30 : 70
36 เดือน 35 : 65

ระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทน

 • จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • หากผู้ฝากปิดบัญชีก่อนรอบการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารไม่จ่ายผลตอบแทนให้

คุณสมบัติของผู้ฝาก

บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์

 • รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ผู้ฝากต้องมีหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับโอนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเมื่อครบกำหนด
 • ผู้ฝากไม่สามารถถอนเพียงบางส่วนของการรับฝากแต่ละรายการได้

ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี

การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนด

ระบบจะทำการฝากต่อในเงื่อนไขการรับฝากเดิมให้โดยอัตโนมัติ

การหักภาษี

 • หักภาษีสำหรับผลตอบแทนเงินฝาก
 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 15 
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการใน ประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์และบริษัทตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และ บริษัทบริหารสินทรัพย์) ร้อยละ 1
 • มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดฯ) ร้อยละ 10

icon-noti 2