TOP
background-cover

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ Refinance

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา / นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • เป็นลูกค้าเดิม ของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่นับรวมวงเงินภาระผูกพัน และวงเงินสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค หรือ
 • เป็นลูกค้าใหม่ ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินใด ๆ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค
 • ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET เว้นแต่เป็นบริษัทจดทะเบียน MAI สามารถยื่นขอสินเชื่อได้
 • มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 • ไม่เป็น NPF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วงเงินสินเชื่อต่อราย

 • กรณีลูกค้าเดิม ให้วงเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจ หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท
 • กรณีลูกค้าใหม่ ให้วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (รวมทุกสถาบันการเงิน)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระคืนไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระกำไร 6เดือน
 • วงเงินทุนหมุนเวียนทบทวนวงเงินทุกปี ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

อัตรากำไรผ่อนชำระ

ปีที่ 1 – 2 = 2% ต่อปี (ยกเว้นการเรียกเก็บกำไรในช่วง 6 เดือนแรก)
ปีที่ 3 – 5 = ไม่เกิน 7% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อที่เป็นรายได้ของธนาคาร
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระหนี้ใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่เบิกใช้วงเงิน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา

หลักประกัน

 • บสย.ค้ำประกันสินเชื่อทุกรายเต็มวงเงินตามระยะเวลาสัญญาสินเชื่อ สำหรับสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาให้ลดภาระค้ำประกันตามภาระหนี้ที่ลดลงในแต่ละปี ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อตาม พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564

ยกเว้นการค้ำประกัน บสย.สำหรับลูกหนี้กลุ่ม Micro และ SMEs ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารภายใต้โควต้าที่กำหนด

 • ธนาคารอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขหลักประกันหรือบุคคลค้ำประกันเพิ่มเติมตามความเสี่ยงธุรกิจ ทั้งนี้หากใช้หลักประกันเดิม (ถ้ามี) ไม่ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่

วงเงินโครงการ

1,000 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 สิ้นสุดโครงการเมื่อวงเงินเต็ม หรือตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

12 May 2020

ไอแบงก์ ชะลอการชำระหนี้ SMEs อัตโนมัติ 6 เดือน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขานรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs และลดปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้สามารถดำเนินกิจการต่อโดยไม่กระทบต่อการจ้างงาน ด้วยการชะลอการชำระเงินต้นและกำไรอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

28 August 2020

เทคนิคออมเงินให้เหลือเก็บ เพื่อความมั่นคงในอนาคต

สภาพการผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลก ในยุคโควิด-19 มีหลายธุรกิจต้องปิดตัว หรือต้องปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ลดเงินเดือนไปถึงการเลิกจ้างพนักงาน ทำให้ต้องปรับวิถีชีวิตเรื่องเงินเสียใหม่ การออมเงินในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องจำเป็น เพราะไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตและมีฐานการเงินปกติเหมือนเดิมได้ ว่าแต่แนวคิดนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

17 December 2020

ไอแบงก์ ออกมาตรการ พัก-ให้-ฟรี-ยกเว้น ช่วยลูกค้าประสบอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2563 ทั้งพักชำระหนี้ ให้วงเงินเพิ่ม ฟรีค่าธรรมเนียม และยกเว้นการประเมินราคาหลักประกัน และบุคลค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายหลังน้ำลด

icon-noti 2