บัญชีซะกาต

     
ความเป็นมา                                ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545กำหนดให้มีบัญชีซะกาต ซึ่งหมายถึง บัญชีที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อบริจาคและรับดำเนินการบริจาคตามหลักการของศาสนาอิสลาม
 
     
หลักการและเหตุผล   ซะกาตเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งของศาสนาอิสลามที่กำหนดให้บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินตามพิกัดและครบรอบ 1 ปี  ตามจันทรคติ ต้องจ่ายส่วนหนึ่งของทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ที่มีสิทธิตามที่ศาสนาได้กำหนดไว้  ธนาคารดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า ทั้งลูกค้าผู้ฝากเงิน และลูกค้าผู้ได้รับการสนับสนุน สินเชื่อจากธนาคาร  ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ส่วนหนึ่งเมื่ออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายส่วนหนึ่งจากเงินหรือรายได้ที่มีอยู่เป็นซะกาตและประสงค์ที่จะมอบหมายให้ธนาคารดำเนินการจัดการซะกาตแทน  ธนาคารในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินกับลูกค้าจึงรับที่จะดำเนินการจัดการซะกาตแทนลูกค้าดังกล่าว
     
วัตถุประสงค์ของการให้บริการ  

เพื่อให้บริการจัดการซะกาตและเงินบริจาคแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะจ่ายซะกาต หรือ
เงินบริจาค โดยได้มอบหมายให้ธนาคารช่วยดำเนินการจัดการซะกาตแทน

     
วิธีการดำเนินการ  

1. ธนาคารจัดตั้งบัญชีซะกาตเพื่อรับเงินซะกาต โดยเปิดบัญชีซะกาตเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินซะกาต คณะอนุกรรมการซะกาตจะพิจารณาดังนี้
    2.1 เป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินซะกาตตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
          2.1.1 คนยากจน (ฟะกีร)
          2.1.2 ผู้ขัดสน (มิสกีน)
          2.1.3 ผู้ที่มีใจโน้มมาสู่ศาสนาอิสลาม
          2.1.4 ผู้ที่มีหนี้สินตามศาสบัญญัติ
          2.1.5 ผู้เดินทางที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามและขาดแคลนทุนทรัพย์
          2.1.6 จ่ายในหนทางของศาสนาอิสลาม เช่น การกุศลทั่วไป การสร้างโรงเรียน การสร้างโรงพยาบาล การขุดบ่อน้ำ
    2.2  ในเบื้องต้นจะจัดสรรเงินซะกาตให้กับผู้รับซะกาตโดยตรง ไม่จัดสรรผ่านองค์กรหรือ มูลนิธิ ตามมติที่ประชุม ครั้ง ที่ 1/2550 
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

           เพื่อให้การบริการจัดการซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคารเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  ข้อมูลของผู้ที่เสนอขอรับเงินซะกาต จะต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเลขานุการคณะอนุกรรมการซะกาตของธนาคารก่อนนำเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการซะกาตพิจารณา เมื่อคณะอนุกรรมการซะกาตมีมติอนุมัติและดำเนินการจ่ายซะกาตตามมติที่ประชุมแล้ว     จะแจ้งผลการดำเนินารให้แก่ผู้จ่าย          ซะกาตที่มอบหมายให้ธนาคารจัดการซะกาตแทน เพื่อทราบผลการดำเนินงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกิดการบริจาคอย่างต่อเนื่องจากผู้จ่ายซะกาตรายเดิมหรือผู้บริจาครายใหม่ ในกรณีผู้ที่มีสิทธิรับเงินซะกาตเป็นผู้ที่สมควรจะให้การช่วยเหลือสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เช่น เงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ยากจน  คณะอนุกรรมการซะกาตจะจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้แยกเป็นประเภทๆไปเพื่อให้การสงเคราะห์เกิดผลประโยชน์สูงสุด

     
 ผลการดำเนินงาน  

 1.1 ผลการดำเนินงานด้านยอดเงินเข้าบัญชี และการจัดสรรบัญชีซะกาต

        

   

 

1.2 ผลการดำเนินการด้านบัญชีซะกาตแยกตามรายการ

            

 

 

         

       หมายเหตุ  
      1. ตั้งแต่เริ่มโครงการ (ก.ค.49) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 จ่ายซะกาตไปแล้ว 133 รายการ เป็นเงิน 3,640,000 บาท
      2. ปีบัญชี 2554 ได้รับเงินรวมกับเงินที่ยกมาต้นปี 396,407.03 บาท จ่ายไปแล้ว 299,000 บาท คิดเป็น 75.43%